BLUTRADE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş. HESAP AÇILIŞ SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

1.1. İşbu Hesap Açılış Sözleşmesi (“Sözleşme”);

(1) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 398289-5 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Maslak Mah. AOS 55. Sk 42 Maslak A Blok Sitesi No:2 İç Kapı No: 25 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve kurumsal internet adresine sahip Blutrade Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Blutrade” veya “Şirket”) ile diğer tarafta;

(2) Müşteri (“Müşteri” veya “Kullanıcı”) arasında uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine dayanarak elektronik ortamda ya da yüz yüze kimlik tespiti suretiyle mesafeli ya da mesafesiz olarak akdedilmiştir.

(3) Blutrade ve Müşteri bundan böyle müştereken "Taraflar" ve her biri münferiden "Taraf" olarak anılacaklardır.

1.2. İşbu Sözleşme; Sözleşme tarihi itibariyle Taraflar arasındaki mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve bu konu hakkında daha önce yazılı veya sözlü olarak yapılan her türlü teyit, mutabakat, sözleşme ve anlaşmanın yerine geçer.

1.3. İşbu Sözleşme; Blutrade tarafından Müşteriye sunulan hizmetleri ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. Sözleşme ekleri, Sözleşme’ de atıf yapılan form, bildirim ve beyanları kapsamakta olup, Sözleşme’nin asli ve ayrılmaz parçasını teşkil eder.

1.4. Müşteri, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, Sözleşme’nin tüm hüküm ve şartlarını okuduğunu ve anladığını, Sözleşme’nin hüküm ve şartlarına bağlı olacağını, yapacağı işlemleri ilgili mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirileceğini; kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

2.Tanımlar ve Kısaltmalar

Sözleşmede aksi açıkça belirtilmediği sürece, aşağıda belirtilen kelime ve terimler, aynı satırda belirtilen anlamlara sahip olacaklardır.

· Kullanıcı: Platform’a üye olan ve Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanan gerçek kişileri ifade eder.

· Kripto Paralar: Bir devlet, finansal kuruluş ya da şirket tarafından kontrol edilmeyen; merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerindekinin aksine, merkezi bir kontrol noktası olmayan; blok zincir teknolojisine dayanan; kriptografik olarak güvenli işlem yapmaya olanak sağlayan; ve fiyatının serbest piyasaya göre belirlendiği dijital ve sanal para birimini ifade eder.

· Platform: Blutrade’e ait Android işletim sistemi ya da IOS işletim sistemi üzerinden hizmete sunulan mobil uygulamaları ifade eder.

· Çözüm Ortağı: Blutrade’in işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirirken destek alabileceği gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.

· Hizmetler: İşbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan ve Madde 4’te belirtilen, Blutrade tarafından Kullanıcılar’a sunulması planlanan iş ve işlemleri ifade eder.

· Elektronik İşlem Platformu: İşbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlere ilişkin olarak Müşterinin akıllı telefon, bilgisayar, interaktif televizyon ve benzeri aygıtlar aracılığı işlem gerçekleştirmesini sağlayan, Blutrade tarafından işletilen ve Çözüm Ortağı tarafından yazılım destek hizmetleri verilen internet tabanlı elektronik platformu ifade etmektedir.

3.Hizmetler

İşbu Sözleşme kapsamında, Blutrade mobil ve/veya web tabanlı bir uygulama aracılığıyla erişilebilen, Kullanıcılar’ın aşağıda belirtilen hizmetleri (“ Hizmetler ”) gerçekleştirebileceği bir dijital ticaret platformu sağlamaktadır:

3.1. Kripto Para alım satımı ve/veya

3.2. Platform’da işlem yapan diğer Kullanıcıların işlemlerini kopyalayarak veya Platform olarak bir araya getirilen bir portföydeki işlemleri kopyalayarak Kripto Para alım satımı (“ İşlem Kopyalama ”) yapmak

3.3. işbu maddede belirtilen alım satım ve İşlem Kopyalama ile ilgili saklama hizmetleri sunmaktadır. 

4.Blutrade'in Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Platform’da sunulan Hizmetlere bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının, telif haklarının ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran Blutrade’dir. Kullanıcı anılan bu servisleri ve hizmetleri, bununla bağlantılı sayfaları kopyalamayacağını, çoğaltmaycağını ve sair surette yaymaycağını, ters mühendislik işlemlerine tabi tutmayacağını; aksi surette, bu durumun hukuka ve işbu Sözleşme’ye aykırılık teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Öte yandan, Kullanıcı’nın bu hükümlere aykırı davranması, Sözleşme’nin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup, bu durumda söz konusu olabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Blutrade, bu kişi ya da kişilere bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir.

4.2. Platform’a üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, Platform’a üye olurken kullanılan şifre ve Kullanıcı adının üyelik süresince korunmasından, 3. kişiler ile paylaşılmamasından ya da 3. kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun ele geçirilmemesinden Kullanıcı sorumludur. 

4.3. Platform ile ilgili olarak internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı ya da herhangi bir sebeple Kullanıcı’nın hesaplarında veya Blutrade’in sistemlerinde Blutrade’in kontrolü dışında meydana gelebilecek her türlü siber saldırı ve hırsızlık suçlarından dolayı Blutrade’in sorumluluğuna gidilemeyecektir. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için Blutrade’den hiçbir nam altında talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı, hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne nam altında olursa olsun kullandıramaz. Kullanıcı’nın bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Blutrade, Kullanıcı’nın hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de bu kişiye aittir. 

4.5. Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, Platform’u sadece işbu Sözleşme’de tanımlanan Hizmetler’den faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, Blutrade’in aynı Kullanıcı’ya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde Kullanıcı’ya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Blutrade’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Blutrade, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Kullanıcı'nın kendisinde bulunan bilgilerini, ilgili taleple sınırlı olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.7. Blutrade tarafından Kullanıcı’dan bilgi güvenliği ve/veya hesap-işlem teyidi için bazı bilgi/belgeler talep edilebilecektir. Platform’a üyelik sırasında, alım satım işlemleri ve/veya İşlem Kopyalama ve kimlik doğrulama işlemleri sırasında Kullanıcı’lardan alınan kişisel veriler, Kullanıcı’lar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcı’lara iletebilecektir.

4.8. Blutrade, Platform’da oluşabilecek kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. İşlemlerin teknik hatalar sebebi ile ve/veya gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi hallerde Blutrade, Platform’u ve kullanılan sistemleri düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve/veya geri alma halinde ilgili Kullanıcı hesapları dondurulabilir, şayet bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir. İlgili bedellerin iade edilmemesi halinde Blutrade her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir.

4.9. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; bu durumda Blutrade’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. Blutrade, Kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacaktır. Bu kapsamda Blutrade, Kullanıcı’nın güvenliği adına üyelik oluşturulurken ve Kullanıcı hesabının belirli süre aktif olmaması durumunda da gerekli güvenlik önlemlerini almaktadır. 

4.11. Platform üzerinden yapılan Kripto Para alım satım işlemleri iade edilemez. Kripto Para alım satımları iade edilemediğinden dolayı, Madde 7 uyarınca Blutrade tarafından Kullanıcı’dan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu Sözleşme’nin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.12. Blutrade, Kullanıcılar tarafından yapılan iş emirlerini, para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahiptir. Ancak bu halde Blutrade, Kullanıcılar tarafından yatırılan parayı derhal iade edecektir.

4.13. Blutrade, Kullanıcı tarafından Blutrade’in belirlediği kurallara ve yazılımsal alt yapıya uygun olarak yapılan para gönderimi ve Kripto Para alım satım işlemlerinde veya İşlem Kopyalama’da teknik arızalar, öngörülemeyen haller ve bunlarla sınırlı olmayan haller dışında çekme ve yatırma işlemlerini Kullanıcı tarafından sisteme emir girildiği tarihten itibaren en kısa süre içinde başlatır. Blutrade hiçbir Kullanıcısına emir verildiği anda Kripto Para alım satım, İşlem Kopyalama ya da Türk Lirası yatırma veya çekme taahhüdünde bulunmamaktadır. Ancak;

4.13.1. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin yasalarda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden ya da yoğunluktan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Blutrade sorumlu olmayacaktır.

4.13.2. Kripto Para alım satım işlemlerinin veya İşlem Kopyalama’nın yasalarda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden kaynaklı ya da iş yoğunluğundan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Blutrade sorumlu olmayacaktır.

4.14. Blutrade, Platform üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerinde her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Ancak Blutrade yaptığı değişiklikleri Platform’da ilan edeceğini taahhüt eder.

4.15. Blutrade, destek hizmetlerini yalnızca destek adresi üzerinden sağlayacak, söz konusu adres websitesinde yer alacaktır. Bu e-posta adresi dışında hiçbir yöntem ile Kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bu e-posta adresi üzerinden yapılacak destek hizmetlerinde de Blutrade tarafından Kullanıcılara şifre sorulmayacaktır.

4.16. Aracı pozisyonunda olan Blutrade’in arz talep ilişkisine göre belirlenen Kripto Para fiyatlarının değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

4.17. Blutrade, benzer Kripto Para alım satım platformlarından tamamen bağımsız bir olup, hiçbir şirketin, Platform’un veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir.

4.18. Blutrade, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Blutrade, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olması hedeflenmekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

4.19. Blutrade, destek hizmetlerini yalnızca destek adresi üzerinden sağlayacak, söz konusu adres websitesinde yer alacaktır. Bu e-posta adresi dışında hiçbir yöntem ile Kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bu e-posta adresi üzerinden yapılacak destek hizmetlerinde de Blutrade tarafından Kullanıcılara şifre sorulmayacaktır.

4.20. Blutrade tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen hak ve yetkilerin doğumu anında kullanılmaması bu hak ve yetkilerden ve bunların kullanımından zımnen de olsa feragat edildiği anlamına gelmemektedir. Blutrade, mevzuata uygun olarak bu hak ve yetkileri dilediği zaman kullanma hakkına sahiptir.

4.21. Blutrade’e ait Platform bir alım satım ve İşlem Kopyalama platformudur. Platform üzerinden Kullanıcılar birbirlerine Blutrade’de yer alan Kripto Para alım satımı veya İşlem Kopyalama yaparlar. Platform, bu alım satıma aracılık etmektedir. Bu nedenle, Kullanıcı Platform’da oluşan değerlerin Blutrade tarafından belirlenmediğini ve değerlerin arz talep ilişkisine göre belirlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. Blutrade olarak kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyeleri ya da yatırım veya vergi ile ilgili tavsiyeler sağlamamaktayız. Kullanı’ya bir alım satım veya İşlem Kopyalama’nın bir parçası olarak ya da alım satım veya İşlem Kopyalama’nın performansı hakkında verdiğimiz herhangi bir açıklama veya bilgi tavsiye niteliğinde değildir ve tavsiye olarak kabul edilmemelidir.

5.Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Kullanıcı olmak isteyen kişinin, Platform’da bulunan işbu Sözleşme'yi onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, üyelik başvurusunun Blutrade tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Kullanıcı'ya bildirilmesi ile üyelik statüsü başlamakta ve böylece Kullanıcı işbu Sözleşme’de ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere sahip olmaktadır. Kullanıcının Sözleşme’yi imzalayarak hesabını aktif hale getirmesi Kripto Para alım satımı, İşlem Kopyalama ve Türk Lirası gönderimlerinden anında faydalanması anlamına gelmemektedir. Blutrade, Kullanıcılarının hesaplarını kullanmasına dair bazı politikalar belirleyebilir ve bu politikaları çeşitli zamanlarda önceden bilgi vermeksizin güncelleyebilir. Kullanıcılar’ın hesabında Türk Lirası yatırma işlemleri sonrasında güvenlik amaçlı olarak süreli/süresiz Kripto Para alım satım işlemlerinde ve İşlem Kopyalamada kısıtlama yapılabilecektir.

5.2. Özellikle Blutrade Müşterini Tanı (KYC) kapsamında;

5.2.1. İşlem tesisinden önce ve sürekli iş ilişkisi sürdürülürken (potansiyel) Kullanıcılarının yasal otoriteler nezdinde kabul gören geçerli kimlik ve adres bilgilerinin tespit ve teyidi ile, 

5.2.2. Kullanıcılarının gelir düzeyleri ve gerçekleştirdikleri/talep ettikleri finansal hizmetlerin ticari faaliyetleri, dahil oldukları müşteri tipinin genel çalışma tarzı ve gelir kaynakları ile uyumlu olduğuyla,

5.2.3. Kullanıcılarının ulusal/uluslararası yaptırım listelerinde olması ihtimaliyle ilgili olarak gerekli kontrolleri yapmakta ve gerekli tedbirleri almaktadır.

5.2.4. Blutrade, kimlik tespiti yapamadığı veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemediği durumlarda Kullanıcı’nın üye olmasına ve Platform’da gerçekleştirmek istediği işlemlere ya da Hizmetler’den yararlanmasına izin vermeyecek; daha önce elde edilen Kullanıcı kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeniyle yapılması gereken kimlik tespiti ve teyidinin yapılamadığı durumda Kullanıcı’nın üyeliğini iptal ettirecektir.

5.3. Kullanıcı, Platform’u kullanabilmek için 18 yaşından büyük ve Türk kanunları kapsamında medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. 

5.4. Kullanıcı, üyelik statüsünü her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi için verilen onayın da iptali anlamına gelmemektedir. Kullanıcı’nın, ayrıca ve özellikle elektronik ileti gönderim onayını da geri alması gerekmektedir.

5.5. Blutrade, Kullanıcı’nın hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, Sözleşme’yi tek taraflı feshederek Kullanıcı’ya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma ve bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Blutrade sorumlu olmayacaktır.

5.6. Kullanıcı Blutrade hesabına veya hesabından Türk Lirası para transfer işlemini yaparken Kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre faaliyet gösteren banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcı’nın farklı isimlerle transfer yapması mümkün değildir. İstisnai olarak, kendi para yatırmış olduğu hesap dışında başka bir hesaba para transferi gerçekleştirmek istemesi halinde, bu durumu sebepleri ile birlikte destek adresine belirtecek ve başvurusunun Blutrade tarafından kabul görmesi halinde bu transfere onay verebilecektir. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, Sözleşme’nin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

5.7. Kullanıcı, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder.

5.8. Kullanıcı, başta suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla Platform’u kullanmayacağını ve başka kişilere kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Platform’u kullanması ya da başkalarına hesabını kullandırması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı’nın Türk kanunlarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından hesap ve Kripto Para varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan Blutrade sorumlu tutulamaz.

5.9. Kullanıcı, Blutrade tarafından talep edilen kimlik vs. bilgilerini talep edilmesi halinde belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve sair bilgilerinin talep edilmesine rağmen belgelenmemesi halinde, Blutrade Kullanıcı’ya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeme hakkına haizdir.

5.10. Kullanıcı’nın, Platform’u kullanması ve işbu Sözleşme kapsamında Hizmetler’den yararlanması sebebiyle doğacak tüm vergilerden Kullanıcı sorumludur. 

5.11. Kullanıcı'nın hesap bilgilerine erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Platform’da güçlü bir şifre kullanmalı ve ilgili şifreyi yalnızca Platform’da kullanmalıdır. Kullanıcı, Platform’a üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden sorumlu olup, kendisine ait Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda Blutrade’e karşı herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. Kullanıcı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

5.12.1. Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

5.12.2. Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

5.12.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme'ye veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı'nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

5.12.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki yorumları Platform dışında yayımlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

5.12.5. Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması;

5.12.6. Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Blutrade’in önceden yazılı izni alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, arama robotu ( web crawler ), örümcek, veri madenciliği ( data mining ) ve veri taraması ( data crawling ) gibi yazılımların veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayımlanması veya kullanılması.

5.13. Kullanıcı, Platform’da yaptığı işlemleri Blutrade’e maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Platform kullanımının Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.

5.Ücretler

6.1. Blutrade, Hizmetlerle ilgili ücretlerini Platform’da ilan etmektedir. Çeşitli zamanlarda değiştirildiği haliyle,Platform’da bulunan ücretler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını teşkil etmektedir.

6.2. Blutrade, alım ve satım işlemlerinde Kullanıcıdan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmetbedeli ve İşlem Kopyalama kapsamında Kullanıcı’dan İşlem Kopyalama yapılan tutar üzerinden ve İşlem Kopyalama kapsamında Kullanıcı’nın elde ettiği kazanç üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir.

6.3. Blutrade, Türk Lirası çekme işlemlerinde Kullanıcı’dan kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. 

6.4. Blutrade, belirtilen bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler Platform’da ilan edilecek ve ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacaktır. 

6.Gizlilik ve Kişisel Verilerin Koruunması

7.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Blutrade, Kullanıcılarından elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Blutrade, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri Platform’da yer alan Aydınlatma Metni’ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Blutrade, Kullanıcıların IP adreslerini, Platform’a erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Blutrade, bu kayıtları Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve Kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir. Kullanıcı, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için destek adresine başvuru yapabilirler.

7.2. Gizlilik:

7.2.1. Blutrade, Kullanıcılarından elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Blutrade, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri Platform’da yer alan Aydınlatma Metni’ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Blutrade, Kullanıcıların IP adreslerini, Platform’a erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Blutrade, bu kayıtları Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve Kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir. Kullanıcı, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için destek adresine başvuru yapabilirler.

7.2.2. Blutrade;

7.2.2.1. Kendisine verilen gizli bilgiyi büyük bir gizlilik içinde korumayı,

7.2.2.2. Gizli bilgiyi Taraflar arasındaki ilişkinin amacının gerçekleştirilmesi dışında, her ne surette olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak başkaca hiçbir amaç için kullanmayacağını,

7.2.2.2. Gizli bilgiyi Taraflar arasındaki ilişkinin amacının gerçekleştirilmesi dışında, her ne surette olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak başkaca hiçbir amaç için kullanmayacağını,

7.2.2.3. Gizli bilgiyi yasal yükümlülükler hariç olmak üzere, Kullanıcı’nın onayı olmaksızın, üçüncü şahıs ya da kurumlara açıklamayacağını ve üçüncü şahıslarca kullanımına ve/veya kopya edilmesine izin vermeyeceğini,

7.2.2.4. Gizli bilgininistihdam ettiği personel, vekiller, Taraflar adına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından da korunacağını

7.2.3. Blutrade;

7.2.3.1. Mahkeme kararı, kanun, tüzük, yönetmelik gibi yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği ve yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma, soruşturma veya kovuşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

7.2.3.2. Kullanıcılar’ın haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde,

7.2.3.3. Kullanıcılar’ıylaarasındaki Sözleşme’nin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

8.Fikri Mülkiyet Hakları

Blutrade markası ve logosu, mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Blutrade tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, Blutrade’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Blutrade’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı'nın, üçüncü kişilerin veya Blutrade’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, Blutrade’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

9.Fikri Mülkiyet Hakları

9.1. Kullanıcı, tüm Kripto Paralar ile ilgili yetkili kurumlar tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

9.2. Kullanıcı tarafından Platform’un hukuka aykırı amaçlarla kullanılması ya da başka bir kişiye kullandırtılması durumunda Kullanıcı işbu Sözleşme uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Blutrade tarafından Kullanıcı’nın hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. hususları nedeniyle Blutrade, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına haizdir.

9.3. İşbu Sözleşme hükümlerinin uygulanması nedeniyle, Kullanıcı, Blutrade adı ve/veya logosunu kullanarak Blutrade adını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan yorum ve paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya ile tüm sosyal medya mercilerini kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, Blutrade, önceden bildirimde bulunmaksızın Sözleşme’yi tek taraflı feshetme, Kullanıcının hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarına haizdir. 

9.4. Blutrade, özellikle kara para aklama ve terörizm finansmanı ile mücadele kapsamında borsa iş akışı ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit ettiği Kullanıcıya ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak alım satım emirlerine kapatmak, İşlem Kopyalama’yı durdurmak, şüpheli işlem gerçekleştiren Kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da geçici olarak kapatmak haklarına haizdir. Blutrade, adli ve/veya idari makamlardan gelecek el koyma (bloke) talepleri nedeniyle ve bu makamlardan bankalara gelecek talepler neticesinde bankaların bildirimi üzerine Kullanıcının hesabındaki malvarlığına el koyma (bloke) işlemi uygulayabilir. Blutrade tarafından dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, Blutrade’in hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

9.5. Blutrade, e-posta destek hattı ile yazışmalarında genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı ifadeler kullanan Kullanıcılara ait hesapları geçici ya da sürekli olarak alım satım emirlerine kapatmak, İşlem Kopyalama’yı durdurmak ve bu Kullanıcıların hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına haizdir. 

9.6. Blutrade tarafından Kullanıcıya sehven sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde Kripto Para gönderilmesi halinde bu husus Kullanıcıya derhal her türlü yolla (elektronik posta, arama, sms vs.) bildirilir. Bildirime rağmen 1 iş günü içerisinde Kullanıcı tarafından iade edilmemesi halinde, Blutrade tarafından başkaca ihtar ya da bildirime gerek olmaksızın Kullanıcının hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da süresiz erişimi durdurulabilir. Yine bu halde, Blutrade tarafından Kullanıcının hesabı sehven yapılan aktarım kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve yasal yollara başvurabilir. 

10.Kullanıcının Blutrade Varlıkları

İşbu Sözleşmede yer alan herhangi bir maddenin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, Blutrade, Kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, silme, durdurma, askıya alma ve kısıtlama haklarına sahiptir. Ancak bu hakların Blutrade tarafından kullanılması halinde dahi Kullanıcının Blutrade nezdindeki varlıkları bu durumdan etkilenmez ve Kullanıcının Blutrade nezdindeki varlıkları üzerinde yasalardan doğan bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde derhal Kullanıcıya iade edilir. 

11.Hizmetlerin Kullanılmasından Doğan Önemli Riskler

11.1. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin imzalanması ve Platform’daki Hizmetlerin kullanılması ile sınırlı sayıda olmaksızın, aşağıda belirtilen birçok önemli risk aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder:

11.1.1. Hizmetleri kullanırken, Blutrade hesabınıza yatırdığınız tüm paranızı kaybetme riskiniz bulunmaktadır. Bu nedenle, kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem veya yatırım yapmamalısınız. Finansal kaynaklarınız, deneyim seviyeniz ve risk iştahınız ışığında Platform’da işlem yapmaya karar vermeden önce ilgili riskleri tam olarak anlamanız önemlidir. Gerekirse, bağımsız bir finansal danışmandan tavsiye almanızı öneririz.

11.1.2. Elde edeceğiniz getiriler ve karşılacağınız kayıplar, piyasa davranışı, piyasa hareketleri ve işlem boyutunuz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok faktöre bağlı olarak değişecektir.

11.1.3. Yatırımlarınızın değeri yükselebilir veya düşebilir.

11.1.4. Geçmiş performans, tek başına gelecekteki performans için bir rehber değildir.

11.2. Blutrade Platformu gibi dijital bir platformda işlem yaptığınızda, aşağıdakilerin bir sonucu olarak para kaybetme riskiniz vardır:

11.2.1. Bilgisayarınızın/mobil/dijital cihazınızın (pil dahil) arızalanması;

11.2.2. Zayıf bir internet bağlantısı veya zayıf bir mobil bağlantı, bir başka ifade ile Platform’a bağlanamayabilirsiniz veya bağlanmanız halinde bir gecikme olabilir;

11.2.3. Üçüncü bir tarafın bilgilerinize ve/veya varlıklarınıza erişmesine izin veren bilgisayar korsanlığı veya kötü amaçlı yazılımların kullanılması;

11.2.4. Yanlış ayarlar veya sistem spesifikasyonları nedeniyle cihazınızın Platform veya sistem spesifikasyonları ile uyumlu olmaması; ve/veya

11.2.5. Platform’un, donanımınızın veya yazılımınızın çalışmaması, yanlış çalışması veya arızalanması.

11.3. Kullanıcı Platform’a bir mobil cihazdan erişiyorsa, Platform’da bulunan bazı özellikleri kullanamayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

11.4. Platform’da gösterilmeyen bir emir veya işleminiz olduğunu düşünüyorsanız veya herhangi bir emir veya işlemle ilgili başka bir soru veya sorununuz varsa, hemen bizimle iletişime geçmelisiniz.

12.Sözleşme Değişiklikleri

Blutrade, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde bulunan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da yayımlayarak tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, Platform’da yayımlandıkları tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

13.Mücbir Sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Blutrade’nun kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (" Mücbir Sebep ") Blutrade’nun işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Blutrade ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

14.Yürürlülük

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Platform’a elektronik ortamda üye olması ile başlar. 

15.Genel Hükümler

15.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Blutrade’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Blutrade’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

15.2. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

15.3. Blutrade, Kullanıcı ile Kullanıcı'nın kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme’nin akdi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından veya Platform’dan faydalanılamamasından Blutrade sorumlu olmayacaktır.

15.4. İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

15.5. Kullanıcı, Blutrade’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşmedeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. Blutrade ise, işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, borç ve/veya alacaklarını herhangi bir izne tabi olmaksızın devredebilir.

15.6. Blutrade, işbu Sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Aynı şekilde Blutrade, bu değişiklikleri Kullanıcıların sisteme üye olurken beyan ettikleri cep telefonu numarasına SMS olarak ve elektronik posta adresine elektronik posta olarak da gönderebilir. Kullanıcı, Sözleşmeyi imzalamakla bu bilgilendirme metotlarını kabul etmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi kabul ile Blutrade tarafından yapılacak bu değişlikleri de geçmişe etkili olmak üzere önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

15.7. Taraflar'dan birinin işbu Sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

15.8. İşbu Sözleşme Blutrade tarafından Platform’da yayımlandığında geçmişe yönelik olarak ve eski/yeni tüm Kullanıcıları da kapsar şekilde geçerlilik kazanır.

15.Hesabın Kapatılması

Kullanıcı herhangi bir neden ileri sürmeksizin dilediği tarihte hesabının tamamen kapatılmasını talep edebilir. Kullanıcı bu talebini sadece destek adresi üzerinden iletebilir. Kullanıcı tarafından iletilecek bu talep üzerine talebin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Kullanıcının hesabı kapatılacaktır.

Yasal düzenlemeler ve Blutrade’in meşru menfaatleri gereğince hesabı kapatılan Kullanıcının hesap işlem detayları ve verileri yasalarda öngörülen süreler boyunca Blutrade tarafından saklanmaya devam edecektir. 

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

SÖZLEŞMENİN TÜM SAYFALARINI OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM.
(Elektronik ortamda dijital olarak imzalanmıştır.)

BLUTRADE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş.

Yetkili Adı Soyadı